Stora forskningsanslag till projekt där IBF-forskare medverkar

2021-06-29

IBF:s forskare finns med i tre olika projekt som har beviljats forskningsmedel i forskningsrådet Formas utlysning Samhällsplanering för omställning.

Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi, och Kristoffer Jutvik, forskare i statskunskap, ingår tillsammans med Irene Molina, professor i kulturgeografi, i projektet ”Uppehållstillstånd utan hållbar bostad – Planering för en hållbar bostad för migranter med flyktingbakgrund i tider av föränderlig migrationspolitik” som har beviljats nästan åtta miljoner kronor i forskningsanslag.

Projektet kommer att bedrivas på Institutet för migration, etnicitet och samhälle (REMESO) på Linköpings universitet med Branka Likic Brboric som projektledare mellan 2021-2025.

– Vi tror att det här projektet är viktigt utifrån ett planeringsperspektiv, då bostaden har en central roll i integrationsprocessen för migranter. Även om tillhandahållandet av en hållbar bostadssituation är avgörande för en omvandling till inkluderande och motståndskraftiga samhällen, har sådana bostadsförhållanden i allmänhet blivit mindre tillgängliga i Sverige, säger Emma Holmqvist.

Projektet har en tvärvetenskaplig ansats och innefattar forskare inom ekonomisk-historia, statsvetenskap och kulturgeografi.

– Under projektet kommer vi att samla in ett nytt empiriskt material, både i form av enkäter och djupintervjuer, som kommer att belysa flyktingars situation på bostadsmarknaden, säger Kristoffer Jutvik.

Även Susanne Urban, docent i sociologi, och Nils Hertting, prefekt vid IBF och docent i statskunskap, ingår i ett forskningsprojekt som har beviljats åtta miljoner kronor i forskningsmedel. I projektet ”Hållbar eller segregerad? Energigemenskaper för en bred hållbar energiomställning” kommer de i samverkan med energiforskare på Ångströmlaboratoriet att studera förutsättningarna för så kallade energigemenskaper, som kan beskrivas som en ny policyidé för ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar energiproduktion. Projektledare är Klas Palm vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik.

– Omställningen till en klimatneutral stad och ett klimatneutralt samhälle kräver nya energilösningar som når alla, oavsett socioekonomisk status, typ av boende eller var i landet man bor. Genom samarbetet kommer vi att undersöka de tekniska, sociala och organisatoriska förutsättningarna i planeringen och organiseringen av energigemenskaper mellan olika typer av aktörer och fastigheter i olika typer av lokala sammanhang, säger Nils Hertting.

IBF:s seniorprofessor i statskunskap Bo Bengtsson medverkar i projektet ”Möjligheter och hinder för hållbarhet i alternativt boende”, som kommer att bedrivas vid Lunds universitet och KTH med Henrik Gutzon Larsen som projektledare. Projektet undersöker hinder och möjligheter för alternativa boendeformer att bidra till att uppfylla ambitiösa hållbarhetsmål och bygger på en jämförelse av hur idéer och praktiker utvecklats i Sverige och Danmark – som ofta ses som internationella föregångsländer där alternativa boendeformer har varit relativt framgångsrika.

Projekten var tre av 19 projekt med inriktning på tvärvetenskaplig och samverkan mellan aktörer som beviljades forskningsmedel från Formas i utlysningen.

Nyheter