Förskolevalet förstärker segregationen

I en ny forskningsartikel analyserar Andreas Alm Fjellborg, postdoktor i kulturgeografi vid IBF, tillsammans med Håkan Forsberg, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, pendling mellan hem och förskola för samtliga barn i Storstockholm under 2017.

Analysen syftar till att förstå hur föräldrars förskoleval påverkar graden av segregation i förskolan. Detta är av vikt för att förstå hur unga barns sociala kontexter formas av deras föräldrars val på förskolemarknaden.

Resultaten visar att ojämlikhet i förskolan reproduceras och i viss mån förstärks av förskolevalet. I studien pekar forskarna på att utbildningsbakgrund spelar stor roll för sannolikheten att pendla. Samtidigt finns det tecken på att familjer med svensk bakgrund väljer bort den geografiskt närmaste förskolan om de bor i områden med högre andel utlandsfödda föräldrar.

I studien observerar forskarna också att föräldrar tenderar att välja förskolor längre bort från hemmet än den närmaste när den erbjuder högre lärartäthet. Detta gäller för de flesta, men däremot inte för de föräldrar som har lägst utbildning och inkomst.

Förskolevalet bidrar till att förstärka den befintliga geografiska ojämlikheten i boendet. Enligt Andreas Alm Fjellborg pekar studien på vikten av resursfördelning inom förskolesektorn. Dessa faktorer kan påverka barns tidiga utveckling.

 – Genom att välja, och därmed välja bort, förskolor av olika karaktär, förstärks segregationen i förskolan. Valen får konsekvenser som kan vara av vikt för framtida diskussioner om resursfördelning och lokalisering av nya förskolor med olika huvudmän och pedagogiska profiler, särskilt med tanke på att förskolan är det första steget i den institutionaliserade utbildningen i Sverige, säger Andreas Alm Fjellborg.

Läs artikeln

Artikeln finns tillgänglig som "Open Acess" via förlagets webbplats:
Commuting patterns of preschool children in metropolitan Stockholm

Senast uppdaterad: 2021-10-25