Tjänsteresor

I dagens arbetsliv är resor ett viktigt inslag. Man reser till möten och kundbesök, till förhandlingar och samarbeten, till kurser, konferenser och mässor. Tjänsteresande har stor betydelse för många företags och myndigheters verksamhet, och det är också en viktig del av många människors arbetssituation.

Ett första större forskningsprojekt om tjänsteresande i Sverige pågick mellan 2004 och 2007 vid sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. Det hade rubriken Resande i arbetet och finansierades av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Förutom Bengt Furåker, som var projektledare, arbetade Gunilla Bergström, Per Gustafson och Stefan Schedin i projektet. Vi använde ett par större enkätundersökningar samt intervjuer, dels för att kartlägga hur resandet i tjänsten ser ut för olika kategorier av förvärvsarbetande, dels för att studera vissa av resandets konsekvenser.

Ett andra forskningsprojekt om tjänsteresande, även det finansierat av FAS (numera Forte), genomfördes mellan 2008 och 2011. Det hade rubriken Att resa i tjänsten – överväganden, strategier, konsekvenser och Per Gustafson vid IBF arbetade som ensam forskare i projektet. Detta projekt baserades på intervjuer med frekventa tjänsteresenärer och reseansvariga vid några större företag och myndigheter. Syftet var att undersöka vilka överväganden och strategier som ligger bakom dagens resande i tjänsten, och vad dessa överväganden och strategier får för konsekvenser.

Under åren 2009-2011 pågick ytterligare ett projekt, med titeln Tjänsteresor med tåg ut ett travel management-perspektiv. Projektet finansierades av Banverket/Trafikverket och genomfördes av Per Gustafson, IBF, i samarbete med Gunilla Bergström vid Göteborgs universitet. I projektet undersöktes hur reseansvariga ser på tåget som färdsätt för tjänsteresenärer, i fråga om upphandling/avtal, bokningsmöjligheter, resepolicies med mera.

Publicerade texter om resande i arbetet:

Gustafson, Per (2014) Business travel from the traveller’s perspective: Stress, stimulation and normalization. Mobilities 9(1): 63-83.

Bergström Casinowsky, G. (2013) Working Life on the Move, Domestic Life at Standstill? Work-Related Travel and Responsibility for Home and Family. Gender, Work & Organization 20(3): 311-326.

Gustafson, Per (2013) Control and commitment in corporate travel management. Research in Transportation Business and Management 9: 21-28.

Gustafson, Per (2012) Travel time and working time: What business travellers do when they travel, and why. Time and Society 21(2): 203-222.

Gustafson, Per (2012) Managing business travel: Developments and dilemmas in corporate travel management. Tourism Management 33(2): 276-284.

Gustafson, Per (2011) Kontroll och styrning i arbetslivet: Om tjänsteresor och ”travel management” [Control in working life: Business travel and corporate travel management], pp. 145-161 in Bengt Larsson & Oskar Engdahl (eds) Social kontroll: Övervakning, disciplinering och självreglering. Malmö: Liber.

Gustafson, Per & Bergström Casinowsky, Gunilla (2010) Att ta kontroll över resandet: Travel management och tjänsteresor med tåg [Taking control of travel: Travel management and business travel by train]. Research Report 2010:1, Institute for Housing and Urban Research, Uppsala University.

Bergström Gunilla (2010) Consequences of overnight work travel for personal social relations: Problems, promises, and further repercussions. Mobilities 5(3): 369-386.

Gustafson, Per & Bergström Casinowsky, Gunilla (2010) Att ta kontroll över resandet: Travel management och tjänsteresor med tåg. Forskningsrapport 2010:1, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

Bergström Casinowsky, G. (2010) Tjänsteresor i människors vardag - om rörlighet, närvaro och frånvaro. Göteborg Studies in Sociology, No 43, Göteborg: Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Gustafson, Per (2009) Mormor vabbar: Om tjänsteresor, könsroller och familjeliv [Grandma takes care of the children: Business travel, gender roles and family life]. Arbetsmarknad & Arbetsliv 15(3): 27-47.

Gustafson, Per (2009) More cosmopolitan, no less local: The orientations of international travellers. European Societies 11(1): 25-47.

Bergman, Ann & Gustafson, Per (2008) Travel, availability and work-life balance, pp. 192-208 in Donald Hislop (ed.) Mobility and Technology in the Workplace. London: Routledge. (Also published in Swedish, 2008: Tjänsteresor, tillgänglighet och relationen mellan arbete och familjeliv. Arbetsmarknad och Arbetsliv 14(2): 11-28.)

Bergström, Gunilla (2008) Ett könsperspektiv på resor i arbetet. Arbetsmarknad & Arbetsliv 14(2): 29-50.

Bergström, Gunilla (2006) Ett arbetsliv i rörelse: Resandets positiva och negativa potential för arbetstillfredsställelsen bland resande säljare. Arbetsmarknad & Arbetsliv 12(3): 147-160

Gustafson, Per (2006) Långväga tjänsteresenärer [Long-distance business travellers], pp. 83-108 in Tomas Berglund & Hilda Lennartsson (eds) Vardagslivets korrespondenser: Om arbete, boende och konsten att veta. Research report No 138. Göteborg: Department of Sociology, Göteborg University.

Gustafson, Per (2006) Work-related travel, gender and family obligations. Work, Employment and Society 20(3):513-530.

Gustafson, Per (2005) Resor i arbetet: En kartläggning av svenskarnas tjänsteresor 1995-2001. [Work-related travel in Sweden 1995-2001.] Research report no. 135. Göteborg: Department of Sociology, Göteborg University.

Gustafson, Per (2003) Det märkliga med flygvärdinnor [The strange thing about flight attendants], pp. 69-82 in Marianne Blomsterberg & Tiiu Soidre (eds) Reflektioner: Perspektiv i forskning om arbetsliv och arbetsmarknad. Research report no. 132. Göteborg: Department of Sociology, Göteborg University.

Medieinslag

Tjänsteresor avslöjar jämställdheten  
Artikel i Dagens Nyheter

Tjänsteresan styr våra liv
Artikel i Svenska Dagbladet