Svårt för föräldrar med kognitiva svårigheter att få rätt ekonomisk hjälp

2016-11-30

Familjer där en eller båda föräldrarna har kognitiva svårigheter till följd av intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har ofta en ekonomiskt utsatt position. Intervjuer med föräldrar och stödpersoner visar att stödet inte är anpassat efter familjernas behov och att barnperspektivet inte tas med i utformningen.

Trots att Sverige 2009 ratificerade FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, som slår fast funktionsnedsattas rätt till en tillfredsställande levnadsstandard samt rätt till ekonomiskt stöd, visar forskning att denna grupp ofta är ekonomiskt utsatt med lägre utbildningsnivå och exkludering från arbetsmarknaden. Detta drabbar även barn som växer upp i familjer, där en eller två föräldrar har kognitiva svårigheter, och där försörjningsförmågan begränsas både av svårigheter på arbetsmarknaden och av problem med att hantera hushållsekonomin.

– Ekonomiskt stöd till dessa familjer, i form av ekonomiskt bistånd och hjälp att hantera ekonomin, borde vara en prioriterad insats från samhällets sida, men så tycks inte vara fallet, säger Stina Fernqvist, forskare i sociologi vid IBF.

Hon har tillsammans med Elisabet Näsman gjort en studie där både föräldrar med kognitiva svårigheter och myndighetsperoner har intervjuats. Resultaten presenteras i artikeln Välfärdsstatens logik? Erfarenheter från föräldrar med kognitiva och ekonomiska svårigheter som publicerats i Socialvetenskaplig tidskrift.

Det är många gånger problematiskt med vilken form av bistånd och hjälp som ska ges och flera personer i studien vittnar om att det på grund av funktionsnedsättningen kan vara svårt att hantera de pengar man får.

– Vi hoppas att studien kan bidra till att synliggöra relationen mellan ekonomiska och kognitiva svårigheter i barnfamiljer, samt hur samhällets stödfunktioner behöver utvecklas för att säkra välfärden för dessa barnfamiljer, säger Stina Fernqvist.

Nyheter