Forskningsrapport: Migration och socialförsäkringen

2017-06-22

Roger Andersson, professor i kulturgeografi vid IBF, medverkar med kapitlet "Migration och segregation – några reflektioner om dilemman och utmaningar" i Försäkringskassans nya Socialförsäkringsrapport.

Roger Anderssons kapitel i forskningsrapporten är en sammanställning av resultat från flera studier som tidigare har publicerats i internationella tidskrifter.

– Rapporten sammanfattar resultat från forskning som jag och kollegor sedan länge bedrivit om frågor om invandring, boendesegregation, utsatta bostadsområden och social och geografisk rörlighet. Huvudpoängen är att bristen på styrande placeringspolitik för nyanlända i kombination med en svag bostadspolitik, har lett till fler och mer utsatta bostadsområden, säger Roger Andersson.

Innehållet i forskningsrapporten presenterades vid ett forskningsseminarium arrangerat av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA) tidigare i år. Syftet med seminariet var att öka intresset för socialförsäkringsforskning och att skapa kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Läs rapporten
Migration och socialförsäkringen
Socialförsäkringsrapport 2017:6

Nyheter