Forskning synliggör sambandet mellan det svenska bruksarbetet och den transatlantiska slavekonomin

2017-08-07

I antologin Labour, Unions and Politics under the North Star. The Nordic Countries, 1700-2000 redogör Göran Rydén, professor i ekonomisk historia vid IBF tillsammans med kollegan Chris Evans i ett kapitel för 1700-talets svenska järntillverkning i ett globalt sammanhang.

Den nordiska arbetslivshistoriska forskningen har länge fokuserat på nationella förhållanden. Den har vidare främst behandlat framväxten av det moderna välfärdssamhället, och sällan undersökt äldre tiders arbetsliv. En ny antologi har ambitionen att ändra på detta. I Labour, Unions and Politics under the North Star. The Nordic Countries, 1700-2000, under redaktörskap av Mary Hilson, Silke Neunsinger & Iben Vyff, finns artiklar som utvecklar synen på det nordiska arbetslivet utifrån en vidare tidsram och i ett mer globalt perspektiv.

I kapitlet Connecting Labour. Organizing Swedish Ironmaking in an Atlantic Context belyser Göran Rydén och Chris Evans hur arbetet med att tillverka det för svenskt vidkommande så viktiga stångjärnet var helt integrerat i ett globalt sammanhang, där andra viktiga noder var engelsk ståltillverkning, afrikansk slavhandel och sockertillverkning på karibiska plantager.

Artikeln visar dessutom att det inte endast var manliga lönearbetare som var integrerade i ett större globalt system, utan att detta även gällde kvinnorna och det hushållsbaserade arbetet.

Mer information finns på förlagets hemsida.

Nyheter