Begränsade språkkunskaper bland svenska pensionärer i Spanien

2018-02-05

Många svenska pensionärer som flyttar till Spanien lär sig inte att prata spanska. En ny studie som undersöker pensionärernas integration i det spanska samhället visar att sociala kontakter mellan skandinaviska pensionärer och den spanska lokalbefolkningen är begränsade.

Många pensionärer från Sverige och andra nordeuropeiska länder flyttar till Spanien, antingen permanent eller över vintrarna. En intressant aspekt av denna migration är de flerspråkiga miljöer som uppstår på orter med många utländska pensionärer. Inom ramen för ett stort EU-projekt har Per Gustafson, forskare vid IBF, tillsammans med norska kollegan Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo studerat språkanvändning och språkmiljöer i den spanska regionen Alicante, där stora grupper svenska och norska pensionärer har bosatt sig. I en aktuell artikel undersöker de pensionärernas språkanvändning och hur den hänger samman med deras integration eller sociala inkludering i Spanien.

Många nordiska pensionärer i Spanien har begränsade kunskaper i spanska. Det gäller i synnerhet de som inte flyttat ut permanent utan bor säsongsvis i Spanien. Samtidigt är de områden där de flesta bosätter sig i hög grad flerspråkiga miljöer. Engelska används i stor utsträckning i lokala butiker och andra företag, delvis för att de spanska kustområdena är populära turistmål. I många sammanhang kan pensionärerna också använda sitt modersmål, eftersom många utflyttade svenskar och andra nordbor driver butiker, konsultfirmor, läkarmottagningar med mera i de spanska kustområdena. Dessutom finns ett rikt skandinaviskt föreningsliv. Så i det vardagliga livet klarar man sig ganska bra utan att kunna spanska.

I denna språkmiljö är sociala kontakter mellan skandinaviska pensionärer och den spanska lokalbefolkningen begränsade. Ändå upplever de flesta pensionärer att de känner sig hemma och är socialt inkluderade i Spanien. Men det handlar i första hand om inkludering i en utlandssvensk gemenskap i Spanien, inte om integration i det spanska samhället. Spanjorerna, å sin sida, uppfattar ofta de utländska pensionärerna som turister eller tillfälliga besökare snarare än som invandrare och nya invånare. Det innebär å ena sidan att det blir ännu svårare för de pensionärer som faktiskt vill lära sig spanska och få kontakter med spanjorerna. Å andra sidan innebär det, lite paradoxalt, att de flesta spanjorer inte uppfattar de utländska pensionärernas dåliga språkkunskaper och bristande integration i det spanska samhället som något större problem, så länge pensionärerna bara respekterar spanska lagar och regler.

Artikeln ”Language use and social inclusion in international retirement migration” är publicerad i tidskriften Social Inclusion.

Nyheter