Effekten av uppehållstillstånd

2018-12-04

Sveriges flyktingpolitik har genomgått stora förändringar de senaste åren. I september 2013 ändrade Migrationsverket sin bedömning av konflikten i Syrien vilket medförde att alla syriska asylsökande beviljades permanenta uppehållstillstånd från att tidigare ha beviljats temporära. Under 2016 ändrades regelverket återigen då temporära uppehållstillstånd blev huvudregeln för alla asylsökande. Hur påverkas egentligen nyanländas arbetsmarknadsdeltagande av dessa beslut?

Det är frågan som doktoranderna Kristoffer Jutvik och Darrel Robinson undersöker i sin senaste artikel.

– Vi upptäckte en kunskapslucka i forskningen då väldigt få studier tittar på hur olika typer av uppehållstillstånd påverkar asylsökandes situation på arbetsmarknaden. I vår studie jämför vi skillnader mellan syrier som beviljades temporära och permanenta upphehållstillstånd före och efter september 2013. I studien undersöks den kortsiktiga effekten efter 16 månader från det att ett uppehålstillstånd beviljades, säger Kristoffer Jutvik.

Studien visar att syrier med tillfälliga uppehållstillstånd har högre inkomst och är arbetslösa i mindre utsträckning än gruppen som beviljades permanent uppehållstillstånd. Å andra sidan studerar gruppen med permanenta uppehållstillstånd i högre utsträckning än dem med tillfälliga.

– På kort sikt kan det därmed ses som positivt med tillfälliga uppehållstillstånd. Men eftersom tidigare studier visar att de som studerar har högre inkomster och en lägre grad av arbetslöshet på längre sikt kan det vara problematiskt att ge tillfälliga uppehållstillstånd. Hellre än en debatt om vilken typ av uppehållstillstånd som leder till mest fördelaktiga ekonomiska utfall, så borde man diskutera vilken typ av inkludering man vill ha. Vill man ha mer kortsiktiga fördelar som mindre arbetslöshet eller mer långsiktiga som högre utbildning som potentiellt leder till högre löner och säkrare jobb, säger Kristoffer Jutvik

Nyheter