Ytterligare miljonanslag från Formas

2018-12-10

IBFs Nils Hertting och Ståle Holgersen får nästan 6 miljoner från Formas för två forskningsprojekt.

Nils Hertting

Nils Hertting är forskningsansvarig för Stadsdelssamverkan, etniska föreningar och politisk integration.
-
Utgångspunkten för projektet är att en ojämn fördelning av invånarnas möjligheter att delta i och påverka utvecklingen av den lokala miljön inte bara är normativt problematiskt utan också bidrar till stor social oro. Invånare som inte upplever sig ha samma möjligheter att påverka gemensamma angelägenheter som andra känner sig utanför. I sin tur riskerar detta politiska utanförskap att skapa misstro inte bara mot partier och politiker, utan också mot offentliga myndigheter och det politiska systemet som sådant. Vi vill undersöka hur förutsättningarna för politisk integration genom etnisk organisering utvecklats under de senaste 15 åren. Vi menar att ökade kunskaper på området kan vara en del av det långsiktiga förebyggande arbete för att förbättra den sociala stabiliteten i utsatta bostadsområden och på kort sikt för den mer konkreta organiseringen av lokal samverkan i multietniska stadsdelar, säger Nils Hertting.

Ståle Holgersen

Ståle Holgersen är forskningsansvarig för Socialt hållbara lösningar på bostadsfrågan i kristider.
-Alltfler talar åter om ”bostadskris”, till exempel i form av en bostadsbubbla, för lite och fel byggande, trångboddhet och hemlöshet. Eftersom förändringar i bostadsförsörjningen historiskt sett ofta har hänt just till
följd av någon form av kris, vill vi i detta projekt undersöka  tidigare perioder som har präglats av bostadskriser, mellankrigstiden och 1990-talet, för att bättre kunna få förstå hur den nuvarande perioden av bostadskris ska kunna resultera i ett mera socialt hållbart bostadsförsörjningssystem, säger Ståle Holgersen.

Nyheter