Böcker

Här visas böcker som har givits ut under de senaste åren. Gå vidare till DiVA för att hitta äldre böcker och samtliga bokkapitel publicerade av institutets forskare.

Alla böcker (DiVA)

Alla bokkapitel (DiVA)

Böcker

Squatting in Central and Eastern Europe and Russia

Redaktörer: Dominika V. Polanska, Miguel A. Martinez och Grzegorz Piotrowski
Förlag: European Solidarity Center, Gdansk
År: 2018

Språk: polska

The development of squatting in Central and Eastern Europe and Russia is under-researched and few attempts have been made to explore and compare its evolution and outcomes. This is obviously related to the phenomenon’s late emergence in CEE and Russia. The authors of this book challenge our previous assumptions and point out the particular housing regime before 1989 in all of the presented cases (despite some variations) and the dramatic shift to a market economy and neoliberal policies during the 1990s, as some of the common features affecting squatting practices and movements.

Förlagets information

Integration och grannskap - hur kan staden hålla samman?

Författare: Susanne Urban
Förlag: Studentlitteratur
År: 2018

Om grannskapet kan vara en del av samhällets integration är en ständigt aktuell fråga. Här beskrivs hur olika ideal har dominerat vid olika tidsperioder, vilka olika teoretiska ansatser och bakomliggande antaganden som görs samt vilka empiriska stöd det finns för dem. Forskning om segregation och grannskapseffekter främst från Sverige presenteras. Genom att teori och forskning om integration, grannskap och segregation knyts samman ges en översikt över olika synsätt på hur 
staden och samhället ska kunna hålla samman.

Förlagets information

The Urban Politics of Squatters' Movements

Författare: Miguel A. Martinez
Förlag: Palgrave Macmillan
År: 2018

This volume sheds light on the development of squatting practices and movements in nine European cities (Madrid, Barcelona, Seville, Rome, Paris, Berlin, Copenhagen, Rotterdam and Brighton) by examining the numbers, variations and significant contexts in their life course. It reveals how and why squatting practices have shifted and to what extent they engender urban movements. The book measures the volume and changes in squatting over various decades, mostly by focusing on Squatted Social Centres but also including squatted housing. In addition, it systematically compares the cycles, socio-spatial structures and the political implications of squatting in selected cities.

    Förlagets information

Local Participatory Governance and Representative Democracy

Författare: Nils Hertting och Clarissa Kugelberg
Förlag: Routledge
År: 2017

Over the past few decades and throughout the world, numerous government-initiated experiments and attempts at directly engaging and including citizens have emerged as remedies for a variety of problems faced by modern democracies, including political disaffection and insufficient capacity to deal with the complexity inherent in many contemporary public problems, such as climate change and segregation.

Förlagets information

Homeownership, Renting and Society: Historical and Comparative Perspectives

Författare: Sebastian Kohl
Förlag: Routledge
År: 2017

Innan finanskrisen 2008 var nästan 70 procent av bostäderna i USA äganderätter, jämfört med cirka 45 procent i Tyskland, som istället har en lång tradition av en stark hyressektor. Men hur har det kommit att bli så? Genom en historisk studie av Tyskland och USA följer Sebastian Kohl utvecklingen av stadsplaneringen, bankväsendet och byggsektorn för att se vilka skillnader som gjort att ländernas bostadsmarknader har slagit in på så olika vägar. Homeownership, Renting and Society: Historical and Comparative Perspectives innehåller en omfattande sammanställning av statistik över fördelningen mellan ägarrätter och hyresrätter i stort antal länder.

Förlagets information

The Construction of Equality: Syriac Immigration and the Swedish City

Författare: Jennifer Mack
Förlag: Minnesota Press
År: 2017

Boken sammanfattar flera års forskning om syrianska och assyriska invandrargruppers påverkan på stadsplaneringen i Södertälje. Jennifer Mack har genom arkivforskning, platsarbete, deltagarobservation och intervjuer funnit hur en aktiv och engagerad invandrargemenskap har kunnat vara med och driva egna arkitektoniska projekt och därmed också förändrat den traditionellt svenska bilden av den stadsbyggda miljön "underifrån". Boken ger en unik insikt i hur stadsutveckling, sociala förändringar och invandraring har knutits samman och utvecklats under en femtioårsperiod.

Förlagets information

Staden och kapitalet. Malmö i krisernas tid

Författare: Ståle Holgersen
Förlag: Daidalos
År: 2017

Staden och kapitalet. Malmö i krisernas tid studerar kulturgeografen Ståle Holgersen stadsutvecklingen i Malmö ur ett kritiskt perspektiv. Ståle Holgersen redogör för Malmös ekonomiska utveckling ända sedan 1800-talet, men fokus ligger på den utveckling som har skett i Malmö de senaste 30-40 åren. Staden har på kort tid gått från att vara en industristad till en postindustriell stad som profilerar sig som kunskapsstad och evenemangsstad och som även har en ekologisk profil.

Förlagets information

Implementering i politik och förvaltning

Författare: Evert Vedung    
Förlag: Studentlitteratur
År: 2016

Boken fokuserar på implementering av offentlig politik och beskriver de interna och externa faktorer som påverkar implementerings­processen. Med hjälp av ett antal empiriska exempel beskriver Evert Vedung vad som påverkar implementeringens utfall. Implementering i politik och förvaltning vänder sig till implementeringsverksamma samt till studenter i statsvetenskap, folkhälsa, socialt arbete och andra närliggande ämnen som behöver en djupare förståelse för implementeringens dynamik.

Förlagets information

Stad till salu. Entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde

Författare: Mats Franzén, Nils Hertting och Catharina Thörn    
Förlag: Daidalos
År: 2016

Får demokratiska värden stå tillbaka för kommersiella krafter när stadspolitiken alltmer fokuserar på att locka till sig investeringar och turister? I Stad till salu diskuteras begreppet entreprenörsurbanism och det offentliga rummets värde. Författarna frågar sig vad som händer med det offentliga rummet när städer försöker marknadsföra sig i en global konkurrens om investerares resurser och lättrörliga kapital.

Förlagets information

13 myter om bostadsfrågan

Författare: CRUSH    
Förlag: Dokument Press
År: 2016

I boken 13 myter om bostadsfrågan vill forskarna inom forskningsnätverket CRUSH reda ut begreppen kring påståenden som ofta kommer upp i bostadsdebatten.13 myter i bostadsfrågan är ett kollektivt, populärvetenskapligt arbete, skrivet av fjorton forskare. Genom att fånga många perspektiv av bostadskrisen, till exempel bostadspolitik, social polarisering, gentrifiering och social mobilisering vill forskarna särskilt uppmärksamma hyresrätten och den roll som den har för bostadsförsörjningen och hur dess framtid kan se ut. Boken vänder sig bland annat till intressegrupper och yngre forskare, som inte enbart vill ha ett marknadsperspektiv på bostadsfrågan.

Förlagets information

The Global City 2.0: From Strategic Site to Global Actor

Författare: Kristin Ljungkvist   
Förlag: Routledge
År: 2016

Globala städer över hela världen tar på sig nya roller allteftersom de oftare engagerar sig självständigt i internationella frågor. Hittills har förvånansvärt få studier analyserat de globala städernas nya roll i den nya globaliserade världen. I The Global City 2.0: From Strategic Site to Global Actor studerar Kristin Ljungkvist - med New York som utgångspunkt - hur det kommer sig att globala städer kan hävda internationell politisk auktoritet och utveckla vad som verkar vara deras egna oberoende utrikes- och säkerhetspolitik, trots att sådana politikområden traditionellt har ansetts vara en förbehållna nationella regeringar?

Förlagets information

Mångfaldens dilemman - boendesegregation och områdespolitik

Redaktörer: Roger Andersson, Bo Bengtsson och Gunnar Myrberg    
Förlag: Gleerups
År: 2015

De två böckerna Mångfaldens dilemman – Medborgarskap och integrationspolitik och Mångfaldens dilemman – Boendesegregation och områdespolitik publiceras parallellt och baseras på forskningsprogrammet med samma namn.

Böckerna bygger på artiklar av författare från olika samhällsvetenskapliga discipliner och tar upp flyktingrelaterade frågor. Mångfaldens dilemman – Boendesegregation och områdespolitik handlar om boendemönster, segregation och utsatta bostadsområden.

Förlagets information

Mångfaldens dilemman - medborgarskap och integrationspolitik

Redaktörer: Bo Bengtsson, Gunnar Myrberg och Roger Andersson    
Förlag: Gleerups
År: 2015

De två böckerna Mångfaldens dilemman – Medborgarskap och integrationspolitik och Mångfaldens dilemman – Boendesegregation och områdespolitik publiceras parallellt och baseras på forskningsprogrammet med samma namn.

Böckerna bygger på artiklar av författare från olika samhällsvetenskapliga discipliner och tar upp flyktingrelaterade frågor. Mångfaldens dilemman – Medborgarskap och integrationspolitik handlar om integrationspolitik, demokrati och medborgarskap.

Förlagets information

Urban Animals: Crowding in zoocities

Författare: Tora Holmberg   
Förlag: Routledge
År: 2015

Djur i stadsmiljö är ett kontroversiellt ämne som ger upphov till ständiga diskussioner. Till skillnad från människor bryr sig djuren inte alls om geografiska indelningar och sociala konventioner. Katter rör sig över grannens tomt vare sig grannen samtycker eller inte och hundar har liten insikt i att man inte bör skälla högt nattetid. Djurens beteenden skapar därför förstås också spänningar mellan invånarna.

Urban Animals är intriktad på sällskapsdjur, men ett kapitel tar upp fenomenet djursamlare, en företeelse som ofta får medialt genomslag. Boken fokuserar på människa/djurrelationer, men bidrar också till mer allmän urbanteoretisk forskning genom att utveckla begrepp som "trängsel", "massa" och "urban styrning".

Förlagets information

Samverka och /eller styra: Att praktisera medborgarinflytande i planering och beslutsfattande

Författare: Clarissa Kugelberg och Eric Trovalla    
Förlag: Makadam förlag
År: 2015

Medborgardialoger handlar om att politiker och tjänstemän ska samråda med invånarna. Men hur väl fungerar olika dialogprocesser och hur kopplar man ihop dialogprocesser med de konventionella beslutsprocesserna? I Samverka och / eller styra sammanfattas Clarissa Kugelbergs och Eric Trovallas studier av vad som händer när Botkyrkas invånare och beslutsfattare möts i olika former av dialoger. Författarna tar upp många olika aspekter av dialoger och analyserar även dialogpolitiken ur ett vidare demokratiskt perspektiv.

Förlagets information

Varför så olika? : nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus

Författare: Bo Bengtsson, Erling Annaniassen, Lotte Jensen, Hannu Ruonavaara och Jón Rúnar Sveinsson
Förlag: Égalité
År: 2014

Varför så olika? Den frågan är utgångspunkten för denna bok som beskriver och analyserar bostadspolitikens utveckling sedan 1900-talets början i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Trots de stora likheterna mellan de nordiska länderna och trots täta kontakter mellan beslutsfattarna har de utvecklat fem helt olika system för att åstadkomma ett gott boende åt sina medborgare. I boken analyseras utvecklingen i ett perspektiv av stigberoende eller "path dependence", som betonar betydelsen av tidigare beslut och händelser för det politiska handlingsutrymmet vid senare tidpunkter. Författarna diskuterar också vad vi kan lära oss av historien om vi vill ta ställning till dagens utveckling och de aktuella bostadspolitiska stridsfrågorna.

Förlagets information

Squatters movement

Författare: Claudio Cattaneo och Miguel A. Martinez  
Förlag: Pluto Press 
År: 2014

The Squatters' Movement in Europe is the first definitive guide to squatting as an alternative to capitalism. It offers a unique insider's view on the movement – its ideals, actions and ways of life. At a time of growing crisis in Europe with high unemployment, dwindling social housing and declining living standards, squatting has become an increasingly popular option.

    Förlagets information

The Paradoxes of Planning: A Psycho-Analytical Perspective

Författare: Sara Westin   
Förlag: Routledge  
År: 2014

Hur kommer det sig att moderna arkitekter och planerare - dessa välvilliga och socialt visionära experter - har skapat miljöer som kan få människor att känna sig så illa till mods? Med hjälp av ett filosofiskt och psyko-analytiskt perspektiv utgör boken en kritisk granskning av arkitektur och stadsplanering. Utgångspunkten är gapet mellan visioner och verklighet, avsikter och utfall i planering, med särskilt fokus på svenska projekt som har försökt skapa en urban atmosfär.

Förlagets information