Doktorsavhandlingar

Spikad avhandling

Nedan finner du doktorsavhandlingar framlagda 2014-2020 av doktorander verksamma vid IBF. De flesta avhandlingar kan du kostnadsfritt ladda ner som PDF. Alla doktorsavhandlingar finns även registrerade i universitetets publikationsdatabas DiVA.

Alla doktorsavhandlingar

Kristoffer Jutvik

Governing Migration: On the Emergence and Effects of Policies Related to the Settlement and Inclusion of Refugees

Läs avhandlingen

Framsida Governing Migration

Fredrik Hansson

Consequences of Poor Housing: Essays on Urban and Health Economics
 

Läs avhandlingen

Framsida Consequences of Poor Housing

Kati Kadarik

Moving out, moving up, becoming employed: Studies in the residential segregation and social integration of immigrants in Sweden

Läs avhandlingen

Moving out, moving up, becoming employed: Studies in the residential segregation and social integration of immigrants in Sweden

Karin Backvall

Constructing the Suburb: Swedish Discourses of Spatial Stigmatisation

Så kallade utsatta bostadsområden kopplas ofta ihop med segregation, kriminalitet och våld i den offentliga debatten. Karin Backvall, forskare i kulturgeografi vid IBF, lade nyligen fram avhandlingen Constructing the Suburb: Swedish Discourses of Spatial Stigmatisation, som visar hur media och politiska partier förstärker den redan negativa bilden av dessa bostadsområden

Läs avhandlingen

Henrik Andersson

Immigration and the Neighborhood
Essays on the Causes and Consequences of International Migration

Läs avhandlingen

Helen Ekstam

Trångboddhet: Mellan bostadsstandard och boendemoral

Ohygieniskt och dåligt för barnen eller designade förvaringslösningar och mer tid för familjemys. Synen på trångboddhet skiljer sig mellan stadens ytterområden och attraktiva lägen i innerstaden. I avhandlingen Trångboddhet: Mellan bostadsstandard och boendemoral har sociologen Helen Ekstam studerat trångboddhet ur både ett historiskt och nutida perspektiv. Avhandlingen är en historisk genomgång av bostadspolitiken kring trångboddhet och visar hur synen på boende och bostäder har förändrats över tid: från 30-talets farhågor om moraliska problem kopplade till trångboddhet, till 60-talets efterfrågan på större bostäder och fokus på trångboddhet ur ett socioekonomiskt perspektiv.

Läs avhandlingen

Hanne Martinek

Mothers' Social Citizenship: The logics and effects of the German and Swedish welfare states

Statsvetaren Hanne Martinek har studerat hur bra den tyska och den svenska välfärdsstaten är på att skyddar mödrar från fattigdom och finansiellt beroende av en manlig partner under föräldraledigheten. Hon har studerat hur stor inkomst mödrarna har från föräldrapenning och andra sociala bidrag medan de är föräldralediga, och hur deras tillgång till barnomsorg ser ut när barnet är äldre än ett år. Avhandlingen visar att ensamstående mödrar löper stor risk att falla in i fattigdom under föräldraledigheten om de inte jobbar heltid innan sin föräldraledighet. Gifta mödrar som står utanför arbetsmarknaden eller som jobbar deltid innan de går på föräldraledighet, löper stor risk att vara finansiellt beroende av sina män under föräldraledigheten.

Läs informationen i DiVA 

Jonas Larsson Taghizadeh

Power from Below?: The Impact of Protests and Lobbying on School Closures in Sweden

Att demonstrera och göra namninsamlingar för att protestera mot skolnedläggning hjälper sällan. Det visar Jonas Larsson Taghizadehs doktorsavhandling. Störst chans att påverka beslutet har aktivister som använder lobbying eller som bor i välbärgade områden. I sin avhandling har han undersökt aktivismen i samband med skolnedläggningar i de 29 största kommunerna i landet. Av avhandlingen framkommer det att aktivister i bostadsområden med många högutbildade föräldrar med tjänstemannayrken är bättre på att presentera ny information för politikerna och lyckas därför oftare att påverka skolnedläggningar. Aktivister i bostadsområden med många utlandsfödda, i jämförelse, presenterar sällan sådan information.

Ina Blind

Essays on Urban Economics

I avhandlingen analyserar nationalekonomen Ina Blind bland annat hur utökad kollektivtrafik i Uppland har påverkat människors arbete och inkomster. Avhandlingens del om hur nya religiösa inslag i stadsbilden (böneutrop) påverkar bostadspriserna rönte uppmärksamhet i flera medier. Ina Blind studerar faktorer såsom kollektivtrafik och fördelningen av hyresrätter, bostadrätter och egnahem i staden påverkar var olika grupper bosätter sig. Här undersöks också om utökade pendlingsmöjligheter via kollektivtrafiken påverkar individers sysselsättning och förvärvsinkomster. Studien riktar in sig på Upptåget, ett pendeltåg som 1991 började köras på befintlig järnväg mellan Tierp och Uppsala, som medförde avsevärt minskade restider från flera orter däremellan.

Michihito Ando

Essays on the Evaluation of Public Policies

Avhandlingen består av fyra uppsatser som på olika sätt utvärderar olika typer av offentlig politik. I en av uppsatserna, som är publicerad i Journal of Urban Economics, undersöker Michihito Ando hur utplaceringen av kärnkraftverk i Japan under 1970- och 1980-talen påverkade den lokala inkomstutvecklingen. Han finner att för de flesta regioner hade utplaceringen positiva (ibland mycket positiva) effekter på den regionala inkomstutvecklingen, men att den för några få regioner hade mycket liten (eller obefintlig) inverkan på inkomsterna.

Läs informationen i DiVA

Ann Rodenstedt

Living in the calm and safe part of the city: The socio-spatial reproduction of upper-middle class neighbourhoods in Malmö.

Bostadssegregation förknippas oftast med storstädernas förorter, låga inkomster och invandring. Men segregation är en process som innefattar hela staden, även de rikare och mer exklusiva områdena. Victoria Park i Malmö är det första området i Sverige som kan liknas vid ett gated community. Kulturgeografen Ann Rodenstedts avhandling är en intervjustudie med de boende i Victoria Park.

Läs avhandlingen

Jon Loit

En stad i världsklass – hur och för vem?
En studie om Stockholms sociala stadsplanering

Titeln refererar till Stockholm stads vision för stadens utveckling som är ”Ett Stockholm i världsklass”. I avhandlingen undersöker kulturgeografen Loit hur Stockholm planeras och för vem det planeras för att därigenom klargöra om planeringen motverkar segregation och medverkar till en rättvisare stad. Stockholms planering urskiljs befinna sig i ett dialektiskt förhållande mellan en socialt hållbar inriktning, med mål att motverka segregation och orättvisor, och en nyliberal marknadsorienterad inriktning, med mål att konkurrera med andra städer för att attrahera de individer och verksamheter som uppfattas bidra till stadens positiva utveckling. Den senare inriktningen av de två dominerar dock, vilket får konsekvenser för såväl genomförandet av de sociala strategierna och för förverkligandet av de sociala målsättningarna. Ett resultat av detta, och avhandlingens övergripande slutsats, är att planeringen medverkar till Stockholm som en segregerad och orättvis stad.

Läs avhandlingen

Kristin Ljungkvist

The Global City 2.0: An International Political Actor Beyond Economism?

Globala städer över hela världen tar på sig nya roller allteftersom de oftare engagerar sig självständigt i internationella frågor. Hittills har förvånansvärt få studier analyserat de globala städernas nya roll i den nya globaliserade världen. I The Global City 2.0: From Strategic Site to Global Actor studerar Kristin Ljungkvist - med New York som utgångspunkt - hur det kommer sig att globala städer kan hävda internationell politisk auktoritet och utveckla vad som verkar vara deras egna oberoende utrikes- och säkerhetspolitik, trots att sådana politikområden traditionellt har ansetts vara en förbehållna nationella regeringar?

Läs mer om avhandlingen

Tove Eliasson

Empirical Essays on Wage Setting and Immigrant Labor Market Opportunities

Avhandlingen består av tre kapitel som var för sig besvarar frågor om lönesättning och/eller de hinder som invandrare möter på svensk arbetsmarknad.

Läs avhandlingen