Webbsända frukostseminarier

På grund av rådande situation med Coronapandemin beslutade IBF att ställa in Bostadsmötet som skulle ha hållits under hösten 2020. Istället arrangerar IBF en frukostseminarieserie, som sänds på webben. Alla seminarier spelas in och går även att se i efterhand.

Tidpunkten för seminarierna är kl. 9.15–10.15. Alla frukostseminarier sänds via Zoom. Du erhåller länken till seminariet genom att klicka på anmälningslänken till respektive seminarium. Länken publiceras 1–2 veckor innan respektive seminarium.

Frågor

Frågor besvaras av informatör Ulrika Wahlberg ulrika.wahlberg@ibf.uu.se

Inspelade seminarier

Alla seminarier finns att se i efterhand på vår webbkanal.
Filmerna finner du även nedan.

Trygghet genom platssamverkan?

Under senare år har det talats mycket om otrygghet och oro i stadens rum – såväl i stadskärnor som ytterstadsområden. En nygammal lösning på problemet är så kallad platssamverkan mellan fastighetsägare, kommun och andra aktörer. Genom att samarbeta över gränserna för det offentliga, privata och civila, antas möjligheterna att skapa en trygg, levande och attraktiv stadsmiljö öka. I detta frukostseminarium diskuterar vi hur platssamverkan utformas för att resultera i önskvärda mål, vilka fallgropar och bieffekter som finns och hur nyttan av platssamverkan bäst kan utvärderas.

Medverkande:
Elin Olsson, statssekreterare hos jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi
Sara Eriksdotter Bjurström, vd för Centrum för AMP
Erika P Björkdahl, docent i civilrätt vid Juridiska institutionen
och föreståndare för IFF - Institutet för fastighetsrättslig forskning
Nils Hertting, docent i statskunskap och prefekt för IBF
Moderator: Susanne Urban, docent och universitetslektor i sociologi vid IBF

Den gröna staden – stadsplanering med fokus på människor och biologisk mångfald


Samtidigt som vi börjar planera våra städer ur ett globalt hållbarhetsperspektiv behöver vi också bli mer medvetna om hur stadsplaneringen påverkar människor och djur i närmiljön. Hur ser ett hållbart samhällsbyggande ut och hur bygger vi städer som kan främja människors hälsa samtidigt som vi också tar tillvara den biologiska mångfalden?

Medverkande:
Terry Hartig, professor i miljöpsykologi vid IBF
Stephan Barthel, professor i geospatial informationsvetenskap vid Högskolan i Gävle
Pauline Bjuhr, utemiljökonsult på HSB Stockholm
Moderator: Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid IBF

Forskningens roll i stadsplaneringen – hur kan kommun och akademi samverka?

Det nystartade forskningsprogrammet Urban Lab är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun. Nya arbetssätt och en kontinuerlig dialog mellan forskarna och tjänstemännen på kommunen har bidragit till att ge forskarna nya perspektiv – samtidigt som kommunen får en unik inblick i pågående forskning. Under seminariet presenteras arbetssättet och ett par aktuella forskningsprojekt. Vi lyfter även framgångsfaktorer och utmaningar som nya samverkansformer kan föra med sig.

Medverkande:
Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid IBF
Laura Hartman, hållbarhetschef på Uppsala kommun
Majken Stenberg, forskningsassistent vid nationalekonomiska institutionen
Mattias Öhman, forskare i nationalekonomi vid IBF
Moderator: Nils Hertting, prefekt vid IBF

Den nya migrationspolitiken – konsekvenser för utvecklingen av ett inkluderande och socialt hållbart samhälle

I kölvattnet av den stora flyktingströmmen till Europa 2015 har Sverige, i likhet med andra länder, infört hårdare migrationslagstiftning på flera områden. Vad betyder egentligen en restriktiv migrationspolitik för flyktingars välmående och möjligheter att bosätta sig, arbeta och studera? Hur påverkar den nya lagstiftningen kommunernas arbete med att hjälpa flyktingar att finna en bostad? Kan matchningsalgoritmer bidra till en bättre ekonomisk integration? Vilka lärdomar kan vi dra utifrån Danmarks restriktiva migrationspolitik?

Medverkande:
Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi, IBF (moderator)
Kristoffer Jutvik, forskare i statsvetenskap, IBF
Matilda Kilström, forskare i nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Linna Martén, forskare i nationalekonomi, nationalekonomiska institutionen

 

Uppsala – världens bästa klimatstad: Också på riktigt?

Laura Hartman, hållbarhetschef på Uppsala kommun, möter forskare från IBF för att tillsammans utforska några av utmaningarna kring omställningen av staden i form av tex. intresse- och målkonflikter i arbetet med att förverkliga kommunens högt uppsatta klimatmål.

Medverkande:
Laura Hartman, hållbarhetschef på Uppsala kommun
Katarina Eckerberg, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet
och medlem i Klimatpolitiska rådet
Daniel Bergquist, forskare i landskapsarkitektur
vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Ståle Holgersen, forskare i kulturgeografi vid IBF

Moderator: Nils Hertting, prefekt vid IBF

Vem kan bo i vår bostadspolitiska framtid?

I samarbete med Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS), arrangerar IBF ett seminarium med forskare från nätverket ”Bostaden som rättighet”.

Sverige står inför utmaningar med avseende på bostadsbrist, hemlöshet, segregation, diskriminering, marknadsanpassningar, oroligheter, upplopp och hållbarhet. Från en forskningshorisont finns det behov av att ur ett tvärdisciplinärt perspektiv fördjupa diskussionen kring bostadspolitikens konsekvenser utifrån såväl filosofiska, politiska, sociala som juridiska infallsvinklar. Utifrån frågan ” Vem kan bo i vår bostadspolitiska framtid?” kommer vi att diskutera hur bostadspolitiken påverkar rätten till bostad för olika grupper.

Medverkande:
Erika P Björkdahl, docent i civilrätt vid Juridiska institutionen och föreståndare för IFF - Institutet för fastighetsrättslig forskning
Dominika V. Polanska, docent och forskare i sociologi vid IBF och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola
Stina Fernqvist, biträdande universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete - CESAR

Moderator: Claes-Fredrik Helgesson, föreståndare för Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)

Svensk hyrespolitik under omprövning. Varför ser hyressättningen i Sverige ut som den gör? Och vad händer nu?

Praktik och forskning möts i en diskussion kring den ”svenska modellen” för hyressättning. Bo Bengtsson från IBF ger oss det historiska perspektivet och presenterar konsekvenser av politiken och representanter från Hyresgästföreningen, allmännyttan och de privata fastighetsägarna ger oss sina perspektiv.

Medverkande:
Bo Bengtsson, seniorprofessor i statskunskap vid IBF
Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta
Tomas Ernhagen, chefekonom för Fastighetsägarna, Sverige
Erik Elmgren, bostadspolitisk chef på Hyresgästföreningen

Moderator: NIls Hertting, prefekt vid IBF

Boendesegregation och social integration: Vad kan politik och planering göra?

Under den senaste tiden har det varit en het debatt om livet och livsförhållanden i vad som i politik och media benämns som ”invandrartäta”, ”utsatta” eller ”marginaliserade” bostadsområden. Utifrån aktuell forskning om boendesegregationens orsaker och konsekvenser diskuterar forskare vid IBF hur politik och planering kan utvecklas för att minska segregationen och öka inkluderingen.Deltar gör även Borlänge kommun som presenterar ett projekt om jämlik stadsplanering.

Medverkande:
Roger Andersson, seniorprofessor i kulturgeografi, IBF
Susanne Urban, docent och lektor i sociologi, IBF
Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi, IBF
Che-Yuan Liang, docent och lektor i nationalekonomi, IBF
Gabriel Barrioz, planchef, Borlänge kommun
Moderator: Nils Hertting, prefekt på IBF

Senast uppdaterad: 2021-05-27