Digitala frukostseminarier

IBF:s frukostseminarier är kostnadsfria och direktssänds via Zoom.Tema för seminarierna varierar, men har alla koppling till IBF:s forskning i någon form. Nedan finner du inspelningar från IBF:s tidigare frukostseminarier. Du hittar dem också på vår webbkanal.

Kontakta gärna vår kommunikatör Ulrika Wahlberg om du har några frågor.
E-post: ulrika.wahlberg@ibf.uu.se

Tvingas vi flytta när riskerna blir för stora? Ett seminarium om klimatanpassning av våra boendemiljöer

När klimatet ändras, ändras också förutsättningarna för hur vi lever och bor. Många platser är redan nu sårbara för översvämningar, erosion och jordskred. Sårbarheten förväntas öka när klimatet förändras vidare. Vilken roll spelar "planerad reträtt" (managed retreat) i anpassningen till de ändrade förutsättningarna för vårt boende? Vilka hinder finns det och - inte minst - vilka möjligheter?

Medverkande:
Lisa van Well, forskare på Statens geotekniska institut SGI
Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring
Terry Hartig, professor i miljöpsykologi vid IBF

Moderator: Nils Hertting, prefekt vid IBF

Vad betyder egentligen bostaden som rättighet?

Nyligen utkom antologin Allas rätt till bostad. Marknadens begränsningar och samhällets ansvar där 28 forskare analyserar svensk bostadspolitik, dess förutsättningar, historiska utveckling och konkreta resultat. Vid det här seminariet möter du några av författarna och redaktörerna bakom boken som presenterar delar av bokens innehåll och övergripande teman och slutsatser.

Medverkande:
Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi vid IBF
Tim Holappa, 
doktorand i offentlig rätt vid Juridiska institutionen på Stockholms universitet
Emil Pull, 
lektor i samhällsplanering vid institutionen för Global utveckling och samhällsplanering på Universitetet i Agder
Markus Holdo, forskare i statskunskap vid IBF
Moderator: Irene Molina, professor i kulturgeografi vid IBF

När tryggheten försvinner: Effekter av att bo i våldsutsatta bostadsområden

Det ökande skjutvapenvåldet i Sverige får stora konsekvenser - inte minst för de boende i de områden som har drabbats. Vad gör våldet med ett bostadsområde och hur kan man arbeta för att skapa trygghet? Under seminariet får vi bland annat ta del av forskning om skjutningarnas effekter på bostadspriserna och de boendes psykiska hälsa.

Medverkande:
Oscar Erixson, forskare i nationalekonomi vid IBF
Manne Gerell, docent i kriminologi vid Malmö universitet
Fredrik Lennartsson, lokalpolisområdeschef Storgöteborg Nordost
Moderator: Camilla Scheinert, koordinator för samverkan och forskningskommunikation vid IBF

Boendesegregation – lärdomar från samverkan mellan forskning och kommunal planering

Kan samarbete mellan forskning och kommunal planering hjälpa oss att bättre förstå och hantera segregationsfrågan? Under två års tid har IBF och Uppsala kommun samverkat kring två postdoktorstjänster. Forskarna har bland annat sökt svar på frågor som: Hur man pratar om bostadsområden utan att stigmatisera? Hur kan staden planeras för att skapa mer social blandning? Under seminariet presenterar vi samarbetsformen och forskarnas resultat. Vi delar även  med oss av våra lärdomar från samarbetet. 

Medverkande:
Åsa Dahlin, enhetschef översiktsplanering, Uppsala kommun
Nils Hertting, prefekt vid IBF
Karin Backvall, postdoktor i kulturgeografi vid IBF
Andreas Alm Fjellborg, postdoktor i kulturgeografi vid IBF
Elin Blume, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun
Örjan Trapp, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun
Moderator: Camilla Scheinert, koordinator för samverkan och forskningskommunikation vid IBF

Bostadsmarknaden för unga vuxna

Unga vuxna är en grupp som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Hur fungerar tilldelningen av hyresbostäder för unga? Hur kan man underlätta för unga vuxna att få tillträde till bostäder? Vilken roll spelar ”rika föräldrar”?

Medverkande:
Julia Synnelius, utredare, Hyresgästföreningen
Ina Blind, forskare i nationalekonomi, Högskolan Kristianstad
Cecilia Enström Öst, forskare i nationalekonomi, IBF
Fredrik Wallman och Niklas Malmfors, Alive
Moderator: Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi, IBF

Skolsegregation och boendesegregation – vilka faktorer styr?

Det svenska skolsystemet är under ständig diskussion och i fokus står ofta det fria skolvalet. Kan det fria skolvalet kopplas till skolsegregationen? Hur kopplas skolsegregation till  boendesegregation? Vi presenterar även den första svenska studien i sitt slag som undersöker hur förskolevalet lägger grunden till en ökad segregation.

Medverkande:
Örjan Trapp, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun
Susanne Urban, docent och lektor i sociologi, IBF
Andreas Alm Fjellborg, forskare i kulturgeografi, IBF
Jonas Sandqvist, undervisningsråd på analysavdelningen, Skolverket
Moderator: Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi, IBF

Trygghet genom platssamverkan?

Under senare år har det talats mycket om otrygghet och oro i stadens rum – såväl i stadskärnor som ytterstadsområden. En nygammal lösning på problemet är så kallad platssamverkan mellan fastighetsägare, kommun och andra aktörer. Genom att samarbeta över gränserna för det offentliga, privata och civila, antas möjligheterna att skapa en trygg, levande och attraktiv stadsmiljö öka. I detta frukostseminarium diskuterar vi hur platssamverkan utformas för att resultera i önskvärda mål, vilka fallgropar och bieffekter som finns och hur nyttan av platssamverkan bäst kan utvärderas.

Medverkande:
Elin Olsson, statssekreterare hos jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi
Sara Eriksdotter Bjurström, vd för Centrum för AMP
Erika P Björkdahl, docent i civilrätt vid Juridiska institutionen
och föreståndare för IFF - Institutet för fastighetsrättslig forskning
Nils Hertting, docent i statskunskap och prefekt för IBF
Moderator: Susanne Urban, docent och universitetslektor i sociologi vid IBF

Den gröna staden – stadsplanering med fokus på människor och biologisk mångfald


Samtidigt som vi börjar planera våra städer ur ett globalt hållbarhetsperspektiv behöver vi också bli mer medvetna om hur stadsplaneringen påverkar människor och djur i närmiljön. Hur ser ett hållbart samhällsbyggande ut och hur bygger vi städer som kan främja människors hälsa samtidigt som vi också tar tillvara den biologiska mångfalden?

Medverkande:
Terry Hartig, professor i miljöpsykologi vid IBF
Stephan Barthel, professor i geospatial informationsvetenskap vid Högskolan i Gävle
Pauline Bjuhr, utemiljökonsult på HSB Stockholm
Moderator: Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid IBF

Forskningens roll i stadsplaneringen – hur kan kommun och akademi samverka?

Det nystartade forskningsprogrammet Urban Lab är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun. Nya arbetssätt och en kontinuerlig dialog mellan forskarna och tjänstemännen på kommunen har bidragit till att ge forskarna nya perspektiv – samtidigt som kommunen får en unik inblick i pågående forskning. Under seminariet presenteras arbetssättet och ett par aktuella forskningsprojekt. Vi lyfter även framgångsfaktorer och utmaningar som nya samverkansformer kan föra med sig.

Medverkande:
Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid IBF
Laura Hartman, hållbarhetschef på Uppsala kommun
Majken Stenberg, forskningsassistent vid nationalekonomiska institutionen
Mattias Öhman, forskare i nationalekonomi vid IBF
Moderator: Nils Hertting, prefekt vid IBF

Den nya migrationspolitiken – konsekvenser för utvecklingen av ett inkluderande och socialt hållbart samhälle

I kölvattnet av den stora flyktingströmmen till Europa 2015 har Sverige, i likhet med andra länder, infört hårdare migrationslagstiftning på flera områden. Vad betyder egentligen en restriktiv migrationspolitik för flyktingars välmående och möjligheter att bosätta sig, arbeta och studera? Hur påverkar den nya lagstiftningen kommunernas arbete med att hjälpa flyktingar att finna en bostad? Kan matchningsalgoritmer bidra till en bättre ekonomisk integration? Vilka lärdomar kan vi dra utifrån Danmarks restriktiva migrationspolitik?

Medverkande:
Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi, IBF (moderator)
Kristoffer Jutvik, forskare i statsvetenskap, IBF
Matilda Kilström, forskare i nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Linna Martén, forskare i nationalekonomi, nationalekonomiska institutionen

 

Uppsala – världens bästa klimatstad: Också på riktigt?

Laura Hartman, hållbarhetschef på Uppsala kommun, möter forskare från IBF för att tillsammans utforska några av utmaningarna kring omställningen av staden i form av tex. intresse- och målkonflikter i arbetet med att förverkliga kommunens högt uppsatta klimatmål.

Medverkande:
Laura Hartman, hållbarhetschef på Uppsala kommun
Katarina Eckerberg, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet
och medlem i Klimatpolitiska rådet
Daniel Bergquist, forskare i landskapsarkitektur
vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Ståle Holgersen, forskare i kulturgeografi vid IBF

Moderator: Nils Hertting, prefekt vid IBF

Vem kan bo i vår bostadspolitiska framtid?

I samarbete med Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS), arrangerar IBF ett seminarium med forskare från nätverket ”Bostaden som rättighet”.

Sverige står inför utmaningar med avseende på bostadsbrist, hemlöshet, segregation, diskriminering, marknadsanpassningar, oroligheter, upplopp och hållbarhet. Från en forskningshorisont finns det behov av att ur ett tvärdisciplinärt perspektiv fördjupa diskussionen kring bostadspolitikens konsekvenser utifrån såväl filosofiska, politiska, sociala som juridiska infallsvinklar. Utifrån frågan ” Vem kan bo i vår bostadspolitiska framtid?” kommer vi att diskutera hur bostadspolitiken påverkar rätten till bostad för olika grupper.

Medverkande:
Erika P Björkdahl, docent i civilrätt vid Juridiska institutionen och föreståndare för IFF - Institutet för fastighetsrättslig forskning
Dominika V. Polanska, docent och forskare i sociologi vid IBF och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola
Stina Fernqvist, biträdande universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete - CESAR

Moderator: Claes-Fredrik Helgesson, föreståndare för Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)

Svensk hyrespolitik under omprövning. Varför ser hyressättningen i Sverige ut som den gör? Och vad händer nu?

Praktik och forskning möts i en diskussion kring den ”svenska modellen” för hyressättning. Bo Bengtsson från IBF ger oss det historiska perspektivet och presenterar konsekvenser av politiken och representanter från Hyresgästföreningen, allmännyttan och de privata fastighetsägarna ger oss sina perspektiv.

Medverkande:
Bo Bengtsson, seniorprofessor i statskunskap vid IBF
Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta
Tomas Ernhagen, chefekonom för Fastighetsägarna, Sverige
Erik Elmgren, bostadspolitisk chef på Hyresgästföreningen

Moderator: NIls Hertting, prefekt vid IBF

Boendesegregation och social integration: Vad kan politik och planering göra?

Under den senaste tiden har det varit en het debatt om livet och livsförhållanden i vad som i politik och media benämns som ”invandrartäta”, ”utsatta” eller ”marginaliserade” bostadsområden. Utifrån aktuell forskning om boendesegregationens orsaker och konsekvenser diskuterar forskare vid IBF hur politik och planering kan utvecklas för att minska segregationen och öka inkluderingen.Deltar gör även Borlänge kommun som presenterar ett projekt om jämlik stadsplanering.

Medverkande:
Roger Andersson, seniorprofessor i kulturgeografi, IBF
Susanne Urban, docent och lektor i sociologi, IBF
Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi, IBF
Che-Yuan Liang, docent och lektor i nationalekonomi, IBF
Gabriel Barrioz, planchef, Borlänge kommun
Moderator: Nils Hertting, prefekt på IBF

Senast uppdaterad: 2023-04-21